W kwestii finansów osobistych Polki wykazują niezależność i bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, przełamując tym samym powszechnie panujące stereotypy. Niezależność i przedsiębiorczość z powodzeniem łączą z troską o rodzinę oraz dążeniem do zabezpieczenia jej przyszłości. Taki obraz przedstawia raport Pramerica Insight.

Wyniki przełamują powszechne przeświadczenie o dominującej roli mężczyzn w świecie finansów i pokazują, że Polki dzięki swojej wiedzy, niezależności oraz wrodzonej przedsiębiorczości stanowią silną grupę świadomych konsumentów rynku finansowego.

Rosnąca rola Polek w świecie finansów

Niemal 40 proc. kobiet deklaruje, że podejmuje samodzielnie decyzje finansowe. Dla porównania odsetek mężczyzn w tym zakresie wynosi 45 proc., co wskazuje na zbliżony poziom autonomiczności w decydowaniu o własnych lub rodzinnych finansach. Potwierdza to wysoką niezależność i świadomość finansową kobiet oraz ich zaangażowanie w realizację założonych celów. Jednocześnie kobiety częściej niż mężczyźni sięgają po rady najbliższych. Co trzecia deklaruje, że podejmowane decyzje finansowe konsultuje z innymi członkami rodziny. Polka nieustannie zwiększa swój udział w planowaniu wydatków i inwestycjach rodzinnych. Co piąta z ankietowanych deklaruje, że w ciągu ostatnich lat ich rola w podejmowaniu decyzji finansowych wzrosła. Rola kobiet w zarządzaniu finansami rodzinnymi zwiększa się też wraz ze wzrostem rodzinnego dochodu. W gospodarstwach domowych o dochodach powyżej 7000 zł dwukrotnie więcej pań bardziej angażuje się w zarządzanie finansami.

Polka w świecie finansów – świadoma i wykształcona

Podstawą do podejmowania przez kobiety niezależnych decyzji, zarówno w kwestii finansów osobistych, jak i rodzinnych, jest przygotowanie merytoryczne i dobre wykształcenie. Kobiety, w równym stopniu jak mężczyźni, deklarują bardzo dobre przygotowanie do podejmowania decyzji finansowych. Niemal połowa badanych jedynie w niektórych obszarach związanych z finansami potrzebuje pomocy.

Wiedza Polek jest też większa w zakresie zarządzania długami (78 proc. kobiet vs. 72 proc. mężczyzn), zarządzania pieniędzmi (77 proc. vs 75 proc.) oraz oszczędzania i inwestowania w celu sfinansowania edukacji dzieci (50 proc. vs. 47 proc.). Natomiast panowie wyprzedzają panie w zakresie wiedzy na temat inwestycji (53 proc. mężczyźni vs. 37 proc. kobiety).

Przezorna jak Polka

W trosce o najbliższych kobiety przykładają większą wagę do zapewnienia im finansowego zabezpieczenia w razie nieprzewidzianych okoliczności. Ponad połowa z nich, w porównaniu do 42 proc. mężczyzn, dostrzega wagę indywidualnego ubezpieczenia na życie. Co więcej, kobiety częściej niż mężczyźni przejawiają większą wiarę w znaczenie ochronne tego produktu i częściej uważają, że ubezpieczenie na życie jest niezbędne, aby zapewnić ochronę rodzinie zarówno teraz, jak i w przyszłości. Natomiast przy wyborze ubezpieczenia na pierwszym miejscu stawiają zakres ochrony, a dopiero na drugim cenę polisy.

Różnice widać również w podejściu obu płci do kwestii zabezpieczenia emerytalnego. Kobiety nieco częściej niż mężczyźni myślą o swoim życiu po zakończeniu kariery zawodowej. Dwie trzecie Polek stawia sobie za cel finansowy utrzymanie dotychczasowego poziomu życia na emeryturze oraz dąży do tego, aby oszczędności wystarczyły na cały okres po ukończeniu pracy.

Podejście kobiet do finansów nie jest jednakowe i różni się m.in. w zależności od wieku. Młode Polki (25–44 lata) są bardziej otwarte na zakup nowych produktów finansowych, niż te po 44. roku życia, co dowodzi, że mimo młodego wieku posiadają wysoką świadomość finansową. Chętniej też różnicują źródła oszczędności i nie koncentrują się wyłącznie na podstawowych instrumentach finansowych. Prawdopodobieństwo zakupu produktu finansowego wzrasta także wraz z posiadaniem dziecka i idącą za tym troską o przyszłość najbliższych.

Rola kobiet w świecie finansów nieustannie rośnie. Zrealizowane przez naszą firmę badania jasno pokazują, że kobieta jest równym partnerem w rozmowach związanych z finansami. Jej cele są wielowymiarowe, dąży do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego sobie, a także najbliższym i jednocześnie realizuje własne ambicje, np. rozwijając firmę. Branża finansowa, a także nasza firma, dostrzega potencjał konsumentek i oferuje produkty dostosowane do nowoczesnych, niezależnych kobiet, wspierając je tym samym w realizacji założonych celów.

Joanna Stocka-Prusaczyk,
Dyrektor Oddziału Pramerica w Olsztynie

O badaniu

Badanie rynku polskiego zostało zrealizowane przez IPSOS Sp. z o.o. na podstawie kwestionariusza opracowanego przez Pramerica Życie TUiR SA i Prudential Financial, Inc. Wywiady przeprowadzane były w styczniu i lutym 2017 r. metodą CAPI na próbie 1000 zamożnych i średnio zamożnych Polaków w wieku 25–65 lat z gospodarstw domowych o przychodzie powyżej 4000 zł netto i zamieszkujących miasta wojewódzkie.

Pramerica Życie oddział Olsztyn

Olsztyn, ul. Dworcowa 3

tel. 89 672 41 51